CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM (VNIT-CS)

Liên hệ: 024-62920497; 0912152390 ; sales@vncs.com.vn; vietnh@vncs.com.vn; Website: VNCS.COM.VN; DAOTAOCNTT.ORG

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 Chứng chỉ Chuyên viên mạng quốc tế của Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) xác nhận khả năng cài đặt, cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố đường kết nối và mạng chuyển mạch, bao gồm cả việc thực hiện và kiểm tra các kết nốt trong một mạng WAN & ngoài Internet.

 Chương trình giảng dạy CCNA bao gồm giảm thiểu của các mối đe dọa an ninh, giới thiệu về khái niệm mạng không dây và các thuật ngữ kỹ năng thực hiện.

Chương trình giảng dạy bao gồm sử dụng các giao thức: IP,  Giao thức định tuyến RIPv2 OSPF và EIGRP, Các giao diện kết nối và các giao thức WAN  PPP/HDLC/Frame Relay,  Giao thức chuyển mạch nội bộ VLAN, Ethernet, Kiểm soát danh sách truy cập (ACL), cấu hình các dịch vụ mạng DHCP/NAT/...

 Nội dung khóa học:

1.      Hoạt động của mạng dữ liệu IP

-          Hiểu được hoạt động của mạng dữ liệu IP.

-          Hiểu mục đích và chức năng của các thiết bị mạng khác nhau như bộ định tuyến, chuyển mạch, Hub và Bridge.

-          Có khả năng lựa chọn các thành phần cần thiết để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của mạng.

-          Xác định các ứng dụng phổ biến và ảnh hưởng của chúng trên mạng.

-          Mô tả được mục đích và hoạt động cơ bản của giao thức trong mô hình OSI và TCP/IP.

-          Phân tích được lưu lượng dữ liệu qua lại giữa hai máy trạm trong mạng.

-          Xác định được môi trường truyền thông, dây cáp, port, và connector để kết nối các thiết bị mạng của Cisco với các thiết bị mạng và các host khác trong một mạng LAN

2.      Công nghệ chuyển mạch mạng LAN

-          Xác định công nghệ và phương pháp kiểm soát truy cập trong môi trường truyền cho mạng Ethernet.

-          Hiểu các khái niệm cơ bản về chuyển mạch và hoạt động của thiết bị chuyển mạch Cisco.

-          Cấu hình và kiểm tra cấu hình khởi tạo của switch bao gồm cả quản lý truy cập từ xa.

-          Xác nhận tình trạng mạng và hoạt động chuyển mạch bằng cách sử dụng các tiện ích cơ bản như ping, telnet và ssh.

-          Hiểu các công nghệ hỗ trợ chuyển mạch.

-          Mô tả VLAN tạo ra mạng luận lý riêng biệt như thế nào và tại sao phải cần thiết cho việc định tuyến giữa chúng.

3.      Địa chỉ IP (IPv4 / IPv6)

-          Mô tả các hoạt động và sự cần thiết của việc sử dụng địa chỉ IP private và public trong IPv4.

-          Hiểu cách sử dụng IPv6 để đáp ứng yêu cầu trong một môi trường mạng LAN/WAN.

-          Hiểu được các cơ chế phân chia IPv4 bằng cách sử dụng VLSM và Summary để đáp ứng yêu cầu trong một môi trường mạng LAN/WAN.

-          Mô tả các yêu cầu công nghệ để IPv6 có thể kết hợp với IPv4 như dual stack.

-          Mô tả địa chỉ IPv6.

4.      Các công nghệ định tuyến trong mạng

-          Mô tả các khái niệm cơ bản định tuyến.

-          Mô tả quá trình khởi động của thiết bị định tuyến chạy Cisco IOS.

-          Cấu hình và xác thực bằng cách sử dụng CLI để cấu hình cơ bản Router.

-          Cấu hình và kiểm tra tình trạng hoạt động interface của thiết bị, serial và Ethernet.

-          Kiểm tra cấu hình router và kết nối mạng.

-          Cấu hình và kiểm tra cấu hình định tuyến cho định tuyến tĩnh hoặc default route.

-          Quản lý tập tin và license trong Cisco IOS.

-          Phân biệt được sự khác nhau phương pháp định tuyến và giao thức định tuyến.

-          Passive interface.

-          Cấu hình OSPF (đơn vùng) trong môi trường IPv4/IPv6.

-          Cấu hình EIGRP (trong cùng AS) trong môi trường IPv4/IPv6.

-          Cấu hình interVLAN routing

5.      IP Services

-          Cấu hình DHCP trên Cisco IOS Router.

-          Mô tả các loại, tính năng, và các ứng dụng của ACL.

-          Cấu hình ACL trong môi trường mạng.

-          Xác định các hoạt động cơ bản của NAT.

-          Cấu hình các yêu cầu mạng với NAT.

-          Cấu hình giao thức NTP trên thiết bị Cisco như một client.

-          Hiểu khái niệm độ sẵn sàng cao trong mạng (FHRP).

-          Cấu hình Syslog.

-          Mô tả SNMP v2 & v3.

6.      Bảo mật thiết bị mạng

-          Cấu hình tính năng an ninh mạng cho thiết bị.

-          Cấu hình tính năng Port Security trên Switch Cisco.

-          Cấu hình ACL để lọc lưu lượng truy cập mạng.

-          Cấu hình ACL để hạn chế truy cập router qua telnet và SSH

7.      Troubleshooting

-          Xác định các vấn đề phổ biến trong mạng.

-          Tận dụng dữ liệu và giám sát mạng qua NetFlow.

-          Khắc phục sự cố các vấn đề phổ biến với địa chỉ IP và cấu hình máy chủ.

-          Xử lý và khắc phục sự cố trong VLAN.

-          Xử lý và khắc phục sự cố đường trunking trên Switch Cisco.

-          Xử lý và khắc phục sự cố hoạt động của Spanning Tree.

-          Xử lý và khắc phục sự cố các vấn đề định tuyến.

-          Xử lý và khắc phục sự cố các vấn đề OSPF.

-          Xử lý và khắc phục sự cố các vấn đề EIGRP.

-          Xử lý và khắc phục sự cố các vấn đề interVLAN routing.

-          Xử lý và khắc phục sự cố của ACL.

-          Xử lý và khắc phục sự cố các vấn đề triển khai mạng WAN.

-          Xử lý và khắc phục sự cố trên Layer 1.

-          Khắc phục sự cố các vấn đề EtherChannel

8.      Các công nghệ WAN

-          Xác định các công nghệ WAN khác nhau.

-          Cấu hình kết nối WAN cơ bản.

-          Cấu hình kết nối PPP giữa các bộ định tuyến Cisco.

-          Cấu hình Frame Relay trên router Cisco.

-          Triển khai và khắc phục sự cố PPPoE.

-          Tìm hiểu về kỹ thuật GRE Tunnel.